Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden KNX groep B.V.


Artikel 1: Algemeen:

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepas­sing op alle overeen­komsten die vanuit KNX groep B.V. en de daarbij behorende handelsnamen, gevestigd te Boxtel, na­der te noemen KNX groep B.V., sluit met een wederpartij nader te noemen opdrachtgever.

1.2 De overeenkomsten als ge­noemd in lid 1 van dit artikel betreffen alle overeenkomsten door KNX groep B.V. gesloten, waaronder ver­koopover­eenkomsten, het verrichten van diensten zo­als installatie van ap­paratuur, implementa­tie van software, onderhoud, advies en in­spectie, allen in de meest rui­me zin van het woord.

1.3 Afschrift van deze voor­waarden is te allen tijde op aanvraag bij KNX groep B.V., gra­tis verkrijg­baar en/of via de website te downloaden.

1.4 Eventuele andere voorwaar­den van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, ten­zij deze door KNX groep B.V. schriftelijk zijn aan­vaard. Af­wijkingen van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

Artikel 2: Offertes:

2.1 Offertes/aanbiedingen, daaronder mede begre­pen prijsopgaven, bro­chures en prijslijsten zijn vrij­blijvend, tenzij in de offertes/aanbiedingen een termijn voor aan­vaarding zijn opgenomen.

2.2 Indien een offerte/aanbie­ding als genoemd in lid 1 van dit artikel door een opdrachtgever wordt aan­vaard, heeft KNX groep B.V. geduren­de twee werkdagen na ont­vangst van de aanvaarding het recht het aanbod schriftelijk te herroe­pen.

2.3 De in de offertes vermelde aan­biedingen en prijsopga­ven worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en spe­ci­ficaties. Eventuele prijsstijgingen opgelegd door de leverancier zullen worden doorberekend. Indien meer dan 4 maanden zijn verlopen tus­sen het tot stand komen van de over­eenkomst en de afleve­ring en in die periode de prij­zen van materialen, lonen, pre­mies, welke dan ook, vrac­hten, belastingen, valuta­koersen en/of andere kost­prijs­factoren van KNX groep B.V. dusdanig zijn gestegen dat de kost­prijs voor KNX groep B.V. hoger is komen te liggen, dan is KNX groep B.V. gerechtigd de prijzen aan te passen tot actueel niveau.

2.4 Afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en verde­re omschrijvin­gen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Klei­ne afwijkingen zijn toe­laatbaar, terwijl in geval van tussentijdse model­ wijziging is KNX groep B.V. gerechtigd het gewijzigde model te leve­ren.

2.5 KNX groep B.V. is in geval van tele­fonische/fax/e-mail opdrachten niet aansprake­lijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de be­treffende telefoni­sche/fax/e-mail opgaves. Schriftelijke bevesti­gin­gen van telefonische/fax/e-mail opdrachten die binnen­komen na de datum van de inmiddels plaats­gevonden heb­bende leveringen van de telefonische/fax/e-mail bestelde zaken doen hier­aan geen afbreuk.

Artikel 3: Opdrachtbevestiging / Overeenkomst:

3.1 Een overeenkomst komt tot stand, indien KNX groep B.V. een door een bevoegd [rechts] persoon getekende opdrachtbevestiging, ontvangen heeft van de opdrachtgever.

3.2  op deze opdrachtbevestiging zijn prijzen vermeld in euro’s tenzij anders is dit vermeld, prijzen zijn excl. btw.

3.3 Op de opdrachtbevestiging zijn ook de betalingscondities vermeld,  waar de opdrachtgever zich strikt aan dient te houden, bij overschrijding van de betalingstermijn[en] heeft KNX groep B.V. het recht leveringen / programmeringen te staken. Ook heeft KNX groep B.V. het recht wettelijke handelsrente en geleden kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever indien afgeweken wordt van betalingscondities.

Artikel 4: Prijzen:

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen: gebaseerd op levering af- KNX groep B.V. of af-magazijn van Leverancier; exclusief BTW, invoerrechten, en andere belastingen, heffingen en rechten; exclusief kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering; en exclusief kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Prijzen vermeld of overeengekomen zijn voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld in Euro (EUR).

4.3 In geval van verhoging van een of meer van de factoren die de kostprijs bepalen is de Leverancier gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande toepasselijke wettelijke voorschriften, met dien verstande dat ten tijde van de orderbevestiging reeds aan de Leverancier bekende toekomstige prijsverhogingen bij die orderbevestiging dienen te worden vermeld.

Artikel 5: Uitvoering overeen­komst:

5.1 KNX groep B.V. zal bij uitvoering van alle overeenkom­sten, doch met name inzake het verrichten van dien­sten, waaronder het adviseren jegens de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

5.2 Opdrachtgever zal aan KNX groep B.V. alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van ge­gevens en informa­tie, die bij een goede uitvoering van de overeen­komst noodzake­lijk zijn.

5.3 KNX groep B.V. voert de werkzaamhe­den naar beste ver­mogen uit met inachtne­ming van de actuele kennis en stand der techniek per datum op­dracht verstrekking.

5.4 KNX groep B.V. staat niet in voor het be­reiken van enig be­oogd resultaat.

5.5 Opdrachtgever dient KNX groep B.V. onver­wijld te in­formeren omtrent fei­ten en omstan­digheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht.    Voorts staat de opdrachtgever in voor de juist­heid, de vol­ledigheid en de be­trouw­baarheid van de aan KNX groep B.V. verstrekte gegevens en informa­tie. Indien hieraan niet wordt voldaan, is KNX groep B.V. gerechtigd tot op­schorting van de uitvoe­ring van de opdracht.

Artikel 6: Overmacht:

6.1 In geval na het tot stand ­komen van de over­eenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevol­ge van over­macht voor KNX groep B.V. bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is KNX groep B.V. gerech­tigd de op­drachten, voor zover deze nog uit­voering behoeven, naar keuze van KNX groep B.V. te ontbin­den dan wel de uitvoering daarvan op te schor­ten, in welke gevallen de op­drachtgever, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal wor­den.

6.2 Onder overmacht wordt ver­staan: Iedere situatie waarin KNX groep B.V. haar verplich­tingen of een deel daar­van niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van KNX groep B.V..

6.3 In ieder geval gelden de navol­gende omstan­digheden, doch niet limitatief, als overmacht: Het niet op tijd leveren van componenten, schriftelijk bevestigd met leverdatum, door fabrikanten;  natuurrampen; ziekten van epidemisch ka­rakter; oorlogen, internatio­naal of nationa­le gewapende conflicten en voorbe­reidin­gen daartoe; maatregelen van bin­nenland­se-, bui­ten­landse of supra­natio­nale overhe­den; stopzetting van de toeleve­ring van nood­zakelijke on­derdelen, materialen en/of halffabricaten; blokkade of belemme­ring van trans­port ­routen, files daaron­der begre­pen; staking of arbeid onlusten; wegvallen van voor­zieningen door nuts­bedrijven

Artikel 7: Medewerking op­drachtgever:

7.1 De opdrachtgever is jegens KNX groep B.V. verantwoor­delijk voor de juiste en tijdige uit­voering van alle inrich­tingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te mon­teren producten en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens in­dien en voor zover die uitvoering door of vanwege de op­drachtgever wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardig­de teke­ningen.

7.2 Onverminderd het bepaalde in ar­tikel 7.1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen reke­ning en risico dat:

a) Het personeel van KNX groep B.V. haar werkzaamheden kan aan­van­gen en blijven verrich­ten gedurende de normale werkuren en bovendien, in­dien KNX groep B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de nor­male werkuren, mits zij dit tij­dig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;

b) Alle door KNX groep B.V. ge­vraagde nuttige en noodzakelijke gege­vens of inlichtin­gen benodigd voor de uit­voering van de op­dracht verschaft zijn;
c) Alle door KNX groep B.V. ge­vraagde apparatuur, materialen of gege­vens op informa­tie­dra­gers door op­drachtgever ter be­schikking worden ge­steld en deze zullen voldoen aan de voor het uit­voeren van werkzaamheden noodza­ke­lijke specifica­ties;
d) Voor de aflevering van de door KNX groep B.V. te installeren zaken een passende plaats met alle noodzakelijke fa­ci­liteiten, waaron­der beka­beling en telecommunicatiefa­ciliteiten, ter be­schik­king worden ge­steld.

7.3 Schade en kosten, die ont­staan zijn doordat aan de in dit arti­kel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de op­drachtgever.

Artikel 8: Betalingsvoorwaar­den, bui­tengerechtelijke incas­sokosten en retentierecht:

8.1 Betaling voor het verrichten van diensten, leveren van goederen dient strikt conform orderbevestiging te gebeuren, hierin zijn de betalingscondities meegenomen.

8.2 KNX groep B.V. is gerechtigd een vooruitbe­taling van de opdrachtgever te verlan­gen, in welk geval dit aan de opdrachtgever zal wor­den mede­ge­deeld.

8.3 Indien de opdrachtgever in ver­zuim is zijn betalings­verplich­ting na te komen, dan wordt hij jegens KNX groep B.V. de wettelijke handelsrente ver­schuldigd over het nog open­staande factuur­ bedrag of een ge­deelte daarvan, waarbij een ge­deelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na fac­tuurda­tum. Tevens wordt de opdrachtgever jegens KNX groep B.V. als dan verschul­digd de redelijke kosten ter ver­krijging van voldoening buiten rechte, welke kos­ten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van  euro 150.00 Geheel overeenkomstig het incassotarief voor advoca­ten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advo­caten.

8.4 KNX groep B.V. heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de op­drachtgever worden toege­re­kend, doch in ieder ge­val zul­len betalingen al­lereerst in minde­ring wor­den gebracht op rente en buitengerechtelijke incas­sokos­ten.

8.5 In ieder geval is KNX groep B.V. van lopende zaken ,die zij van de opdrachtgever onder zich heeft gerechtigd, gebruik te maken van haar reten­tie recht  totdat haar totale vorde­ring op de wederpartij geheel is voldaan.

8.6 KNX groep B.V.  kan om haar moverende reden betalings­korting toestaan, alles mits tus­sen partijen uitdrukke­lijk overeengekomen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en pand­recht:

9.1 KNX groep B.V. behoudt zich de ei­gendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever geleverde zaken, totdat de koopprijs van al deze za­ken geheel is voldaan. Tevens geldt de voorbe­hou­den eigendom voor de vor­deringen, die KNX groep B.V. tegen de opdrachtgever mocht ver­krijgen wegens tekort schieten van de opdracht­gever in één of meer van zijn verplichtingen je­gens KNX groep B.V. dan wel dat deze vor­dering voort­spruit uit een door de opdrachtgever aan KNX groep B.V. te be­talen schadever­goeding.

9.2 Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van KNX groep B.V. rust, kunnen slechts in het kader van de norma­le bedrijfsuitoefe­ning van de opdrachtgever worden doorverkocht.

9.3 In geval de opdrachtgever zijn verplichtin­gen jegens KNX groep B.V. niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de opdrachtge­ver zulks niet zal doen, is KNX groep B.V. gerechtigd ge­leverde zaken waarop het eigendomsvoor­behoud rust, bij de op­drachtgever of derden die de zaak voor de opdracht­gever hou­den, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever dient KNX groep B.V. hiertoe volledige medewer­king te verlenen.

9.4 De opdrachtgever verplicht zich jegens KNX groep B.V. om in het geval der­den rechten op de zaken waarop het eigen­domsvoorbehoud van KNX groep B.V. rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden,

terstond KNX groep B.V. hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren om­trent het eigendomsvoorbe­houd van KNX groep B.V..

9.5 De opdrachtgever verplicht zich jegens KNX groep B.V. om binnen redelijke grenzen medewer­king te verlenen aan alle maatregelen die KNX groep B.V. ter bescherming van haar ei­gendoms­recht met be­trek­king tot de zaken wil treffen.

9.6 Alle bij de opdrachtgever aanwe­zige zaken, afkomstig van KNX groep B.V., zijn zolang de opdracht­gever nog enige betalingsverplichting je­gens KNX groep B.V. heeft, eigendom van KNX groep B.V. krachtens het in dit artikel opgenomen ei­gendomsvoorbehoud.

9.7 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de op­drachtgever zijn overge­gaan en zich nog in handen van de opdrachtge­ver bevinden, behoudt KNX groep B.V. zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als be­doeld in artikel 3:237 BW tot meerdere

ze­kerheid van vorderin­gen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die KNX groep B.V. uit welke hoofde dan ook tegen de opdracht­gever mocht heb­ben. Op eerste ver­zoek van KNX groep B.V. zal de opdrachtgever zijn me­de­werking verlenen het pandrecht middels regis­tratie te effectueren.

Artikel 10: Levering en risico:

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengeko­men, ge­schieden leve­ringen op een door de opdrachtge­ver aan te wijzen plaats in Ne­der­land.

10.2 KNX groep B.V. bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De fei­telijke af­levering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gele­gen plaats, welke het ver­voermid­del veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.

10.3 Indien goederen door vervoerder / transporteur verloren zijn gegaan kan KNX groep B.V. nooit hiervoor aansprakelijk worden gesteld, ook niet voor de gevolg schade die hieruit voortvloeit.  KNX groep B.V. zal dan in overleg gaan met opdrachtgever. 

10.4 Het lossen van de goederen als genoemd in het vorige lid, geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtge­ver.

10.5 De opdrachtgever draagt na afle­vering van de door KNX groep B.V. geleverde zaken, alle risico' s van verlies en/of beschadiging, ongeacht de oor­zaak daarvan.

10.6 Een indicatie van de levertijd van een bestelling bedraagt 1 tot 5 werkdagen vanaf de besteldatum. De levertijd bedraagt in ieder geval niet meer dan 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Mocht de levertijd onverhoopt de maximale levertermijn van 30 dagen toch overschrijden, dan heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 11: Reclames:

11.1 Een beroep van de op­drachtgever inhoudende dat het afgeleverde niet be­antwoordt aan de overeen­komst, kan jegens KNX groep B.V. niet wor­den ingeroepen indien dit door de op­drachtgever niet binnen 48 uur na aflevering is gemeld. Deze melding dient altijd schriftelijk en of via e-mail te geschieden, met vermelding van order of factuurnummer.

11.2 Een beroep van de op­drachtgever op duidelijk zichtbare tekorten of be­schadigingen in het gele­ver­de, kan niet jegens KNX groep B.V. geldend ge­maakt wor­den indien de opdrachtge­ver die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleve­ringsbon heeft aan­getekend,

dan wel KNX groep B.V. daarvan geen aantekening heeft laten opmaken.

11.3 Het bewijs dat het gele­verde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de opdrachtgever gele­verd te worden.

11.4 Indien de opdrachtgever aan KNX groep B.V. klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de opdrachtgever KNX groep B.V. met bekwame spoed in de gele­genheid te stel­len de za­ken te inspecteren en te onderzoeken. KNX groep B.V. zal eve­ntueel nader onderzoek op de minst be­zwa­rende wijze verrichten, waar­toe de opdracht­gever KNX groep B.V. in de gelegenheid dient te stel­len, zo nodig door afgifte van de zaken. Alle rede­lijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzake­lijk on­derzoek zijn voor reke­ning van de opdracht­gever, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

11.5 Geringe afwijkingen in de gele­verde zaken, zowel softwarematig of wat betreft afmeting, kleur, vorm en verpak­king, kunnen geen aanleiding zijn voor de op­drachtgever de order c.q. de ge­leverde zaken geheel te annuleren of geheel of ge­deeltelijk beta­ling te weigeren, dan wel van KNX groep B.V. schadevergoe­ding te vorde­ren. Hetzelf­de geldt ter zake van modi­ficaties door de leve­ran­ciers/fabrikant van wie KNX groep B.V. zijn zaken betrekt, voor zover de ver­anderin­gen de za­ken niet wezen­lijk aantast.

11.6 Onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft de opdrachtgever verplicht tot beta­ling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval de opdrachtgever tijdig reclameert.

11.7 Tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden geno­men indien bli­jkt dat derden iets aan de door KNX groep B.V. geleverde zaken hebben veranderd dan wel gerepa­reerd.

11.8 Retourzendingen worden niet aan­genomen, ten­zij schrifte­lijk aan KNX groep B.V. medegedeeld. Retour ­zendingen dienen franco te worden verzonden en deug­delijk verpakt te worden, bij gebreke waarvan het reclamerecht ter be­oorde­ling van KNX groep B.V. kan verval­len.

Artikel 12: Levertijd:

12.1 Leveringstijden zijn indi­catief en worden slechts bij benadering aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk schr­iftelijk anders overeenge­ko­men, zijn de door KNX groep B.V. opgegeven levertij­den niet te beschouwen als fatale termijnen.

12.2 Indien vertraging in de afleve­ring binnen redelij­ke grenzen blijft, zal dit voor de opdracht­gever geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

12.3 De aansprakelijkheid van KNX groep B.V. voor eventuele schade van de op­drachtgever we­gens overschrijding van een opgegeven fatale ter­mijn is, met inachtneming van artikel 6 (o­vermacht), tot het volgende beperkt:
a)  Indien een niet-tij­dige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet-tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of gro­ve schuld van bestuurders van KNX groep B.V. of leidingge­vende of van andere onderge­schikten, dan is KNX groep B.V. aan­sprake­lijk;
b)  De aansprakelijkheid van KNX groep B.V. in het geval van niet-tijdige na­koming is beperkt tot een bedrag overeenko­mend met de factuur­prijs.

c)  KNX groep B.V. is ook in de hierboven onder a en b genoemde situaties nimmer aansprake­lijk voor gederfde winst, stagnatieschade of welke gevolgschade dan ook.

Artikel 13: Aansprakelijkheid voor ge­leverde zaken:

13.1 Met betrekking tot de ge­leverde zaken/ver­richte diensten, is KNX groep B.V. uitslui­tend aansprakelijk met inachtneming van het hier­na vol­gende:
a) In het geval door KNX groep B.V. ga­rantie is ver­strekt, wordt door laatstgenoemde aan­sprakelijkheid aan­vaard, in zo­verre dit uit de garantie voortvloeit;
b) Voor opzet of grove schuld van bestuurders van KNX groep B.V. of leidinggeven­de ondergeschikten en voor opzet en/of gro­ve schuld van andere  ondergeschikten, aan­vaardt KNX groep B.V. aan­spra­ke­lijkheid voor zover dit bij de opdracht­gever schade tot ge­volg heeft;
c) De aansprakelijkheid van KNX groep B.V. wordt opge­heven in het geval van overmacht aan haar kant, in welk geval de op­drachtge­ver wegens blij­vende of tij­delijke onmoge­lijkheid van nakoming het recht heeft de overeenkomst ge­heel of gedeeltelijk te ontbinden;
d) De aansprakelijkheid van KNX groep B.V. is beperkt tot een bedrag over­eenkomen­de met het factuurbedrag voor zo­ver de aansprake­lijkheid betrekking heeft op gederf­de winst en/of stag­na­tie­ schade;
e) De aansprakelijkheid van KNX groep B.V. te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenko­mend met 100% van het fac­tuur bedrag;
f) Indien sprake is van deel­ leveranties en deel factu­ren, dan dient bij de bere­ke­ning van de beperking van de aansprakelijk­heid te worden uitge­gaan van de deel fac­tuur die betrek­king heeft op de leveran­tie waaruit de aan­sprakelijk­heid voort­vloeit;                          

g) KNX groep B.V. kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de installatie of onderdelen van de installatie dan de door KNX groep B.V. uitgevoerde programmering.

13.2 Indien KNX groep B.V. niet aan haar leve­ringsverplich­tingen voldoet en die niet-vol­doening aan haar toe­reken­baar is, is KNX groep B.V. aanspra­ke­lijk voor de daaruit voortvloei­ende schade, welke aansprakelijk­heid beperkt is tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 100% van het factuurbedrag, welke zou resulteren in­dien bij wel-levering een factuur zou zijn gezonden.

13.3 De opdrachtgever vrijwaart KNX groep B.V. van elke schuld/schade als gevolg van aanspraken van derden, terzake van door de opdrachtgever bij KNX groep B.V. in uitvoering gegeven opdrachten, tenzij de op­drachtge­ver bewijst dat een aan­spraak als hiervoor bedoeld het gevolg is van opzet en/of grove schuld van KNX groep B.V. zelf.

13.4 Opdrachtgever is verant­woordelijk voor het gebruik van de juiste toe­passing in diens organisa­tie van de door KNX groep B.V. gele­verde appa­ratuur, program­matuur en van de door KNX groep B.V. gegeven adviezen, als­mede voor toe te passen admini­stratie- en berekeningsme­thoden en voor het bevei­ligen van gege­vens.

Artikel 14: Annulering, Opschorting, ontbinding van de overeenkomst:

14.1 Slechts met schriftelijke vooraf­gaande toe­stemming van KNX groep B.V., kan de opdracht­gever tot annulering van de overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van reeds geleverde zaken.

14.2 Indien op grond van het lid 1 van dit arti­kel tot annulering van de overeen­komst wordt overgegaan of tot terugzending van de gele­verde zaken, wordt door opdrachtgever aan KNX groep B.V. verschuldigd alle rede­lijk werkelijk gemaak­te kosten alsmede de ge­derfde winst.

14.3 KNX groep B.V. heeft het recht, in­dien de opdrachtge­ver(koper) in enig opzicht in gebreke blijft aan zijn verplichtingen met betrek­king tot reeds eerder door KNX groep B.V. uitgevoerde leverin­gen te voldoen, haar eigen verplich­tin­gen jegens ko­per op te schorten en lo­pen­de orders of gedeelten daarvan te annuleren.

14.4 Dit zelfde geldt indien zou blij­ken dat de vermeende kredietwaar­dig­heid als bedoeld in arti­kel 3 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden niet juist is geble­ken, dit laatste ter beoorde­ling van KNX groep B.V., dan wel diens krediet­verzekerings­maatschappij.

14.5 De tussen partijen geslo­ten over­eenkomst eindigt tussentijds on­middellijk en van rechtswege in­dien de opdrachtgever (koper) in staat van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, dan wel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de opdrachtgever wordt over­gegaan en rechtigen na­ko­ming van de verplichtingen uit deze overeenkomst niet gegaran­deerd wordt, niet een regeling is overeenge­komen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeen­geko­men in de tus­sen partijen gesloten overeenkomst zijn over­ge­dragen aan een nieu­we op­dracht­gever (koper), dit in overleg met KNX groep B.V..

Artikel 15: Toeleveranciers:

15.1 Indien een toeleverancier aan KNX groep B.V. het recht tot gebruik van standaard-softwarepakketten slechts verleent overeenkomstig de bepalin­gen gehanteerd door die toeleverancier, kan KNX groep B.V. jegens de opdrachtge­ver tot niet meer worden gehouden dan voortvloeit uit voornoemde bepalingen.

15.2 Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal KNX groep B.V. eerstge­noemde informeren over de inhoud van de door de toeleverancier gehan­teerde algemene voorwaar­den.

15.3 Als de opdrachtgever (koper) via KNX groep B.V. pro­gram­matuur van derden, koopt, zijn voor wat betreft de rech­ten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de programmatuur de voorwaarden van deze derden in relatie tot de opdracht­gever van toe­passing. Op eerste ver­zoek zullen voornoemde voorwaarden door KNX groep B.V. aan de op­drachtgever ter hand worden ge­steld.

Artikel 16: Toepasselijk recht:

16.1 Op elke overeenkomst tus­sen KNX groep B.V. en de op­drachtge­ver is het Nederlands recht van toepas­sing.

Artikel 17: Intellectueel eigendom & copyright:

17.1 Op alle door KNX groep B.V. geleverde engineering & programmering rust intellectueel eigendom. (Project) programmering & visualisering mogen zonder toestemming van KNX groep B.V. niet worden verspreid of gekopieerd.

17.2 Op alle door KNX groep B.V. gebruikte afbeeldingen ten behoeve van media uitingen in welke vorm dan ook rust copyright en mogen zonder toestemming niet worden verspreid of gekopieerd.

Artikel 18: Retournering van producten:

18.1 Slechts met schriftelijke vooraf­gaande toe­stemming van KNX groep B.V. kan de opdracht­gever tot terugzending van reeds geleverde goederen overgaan.

18.2 Uitsluitend goederen in nieuwstaat verkerend, in de originele (verzegelde) verpakking en ongebruikt kunnen na goedkeuring van KNX groep B.V. worden geretourneerd.

18.3 Alle artikelen anders dan voorraadartikelen, kunnen niet worden geretourneerd tenzij hier vooraf overeenstemming over is bereikt met de toeleverancier. Retournamekosten opgelegd door de toeleverancier kunnen van toepassing zijn.

18.4 Herroepingsrecht 14 dagen van toepassing voor consumenten.